A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ankieta dotycząca zagospodarowania ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH na terenie Gminy Janowiec

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) mając na uwadze art. 6k ust. 4a oraz Art. 6j zwracamy się z prośbą o wypełnienie druku dotyczącego odpadów BIO

Informacje te umożliwią ustalenie ilości odpadów biodegradowalnych, które nie są oddawane do gminnego systemu gospodarki odpadami w celu wyliczenia potencjalnych kosztów ich zagospodarowania. Dane te są potrzebne do podjęcia prac mających na celu wyliczenie nowych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Janowiec

Wypełniony druk należy złożyć w terminie do 16 marca 2020 roku w Urzędu Gminy Janowiec, lub Sołtysa lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec

Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Janowiec w Referacie Spraw Komunalnych oraz na stronie www.gmina.janowiec.pl

Załączniki