A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 13 lutego) odbiór odpadów komunalnych!!!

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (we własnych workach).

Uwaga zmiany!!!

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, w wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy.

Np. czteroosobowa rodzina płacąca 43 zł miesięcznie w  przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji może zapłacić nawet 172 zł

 

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe umieszczamy w workach.

Żółty worek – czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych, papier, metal,

Popiół – oddajemy w swoich workach, pamiętając, aby ich nie przepełniać i były one odpowiednio mocne.

 

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z prośbą o ich zamieszczenie).

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKu i dostosować się do niego oraz zgłosić fakt korzystania z punktu pod nr tel. 81 8815 813 w celu prowadzenia ewidencji.