A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Spotkanie dotyczące zarządzania w zakresie ryzyka powodziowego – Puławy 24.07.2019r.

W dniu 24 lipca 2019r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Puławy odbyło się spotkanie w sprawie zarządzania w zakresie ryzyka powodziowego w Powiecie Puławskim. Gospodarzem spotkania był Wójt Gminy Puławy  Pan Krzysztof Brzeziński. W spotkaniu wziął udział Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, reprezentanci PGW Wody Polskie, wójtowie i burmistrzowie nadwiślańskich gmin, przedstawiciele urzędów zajmujący się sprawami zarządzania kryzysowego. Nie zabrakło również służb mundurowych: policji, wojsk obrony terytorialnej, straży pożarnej zawodowej i ochotniczej. Jedną z prezentacji przedstawił Wójt Gminy Janowiec – Pan Jan Gędek – dotyczącą zaistniałych problemów na zarządzanym terenie  w czasie tegorocznego majowego przyboru rzeki Wisły. Główne wnioski z wystąpienia były następujące:

  • Konieczność koszenia wałów przeciwpowodziowych dwa razy w roku, najlepiej na początku maja (największe prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi) i następne sierpień-wrzesień.
  • Unikać koszenia rowów odwadniających bezpośrednio przed dużą falą, ponieważ świeżo skoszona trawa utrudnia odpływ wody gromadząc się w rowach odwadniających.
  • Niezbędne podjęcie działań inwestycyjnych w Brześcach Kolonii (przebudowa wału, wykonanie rowów odwadniających lub podjęcie innych czynności zabezpieczających) ponieważ miejsce w Brześcach Kol. jest jednym z bardziej niebezpiecznych w powiecie puławskim.
  • Wdrożyć procedury postępowania mające na celu: konserwację, przygotowanie i użycie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego Wojewody Lubelskiego. W momencie awarii na przepompowni większości sprzętu nie dało się uruchomić. Musieliśmy przeprowadzić akcję z wykorzystaniem sprzętu, który jest na wyposażeniu jednostek OSP z Gminy Janowiec.
  • Jak wynika z przedstawionych map obszary powiatu puławskiego i opolskiego są  obszarami o podwyższonym  poziomie ryzyka powodziowego poprzez zaleganie wody. Potwierdzają to także dane historyczne (powodzie w Gminie Janowiec i Wilków).
  • Rozważyć możliwość zamontowania dodatkowego poziomowskazu np. w pobliżu granicy między powiatami puławskim i opolskim. Obecnie odległość pomiędzy wodowskazem w Annopolu a wodowskazem Puławy Azoty wynosi około 70 km.
  • Przeanalizować możliwości rozwiązania problemów środowiskowych takich jak: zakrzewienia i zadrzewienia w przestrzeni międzywałowej gdzie na wielu obszarach jest Natura 2000, likwidacja bobrów i ich siedlisk ponieważ bobry stwarzają olbrzymie zagrożenia w przypadku wystąpienia wysokiej wody,
  • Zainicjować działania mające na celu pogłębienia dna rzeki Wisły. Sukcesywne wypłycania dna rzeki powoduje to, że coraz mniejsza ilość wody może powodować coraz groźniejsze skutki.

Do słów Wójta Gminy Janowiec Jana Gędka bezpośrednio odniósł się Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, który zobowiązał Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW do skuteczniejszych działań dotyczących magazynu przeciwpowodziowego w Janowcu. Informował również, że podejmie czynności w celu likwidacji zakrzaczeń między wałami oraz możliwości pogłębiania dna rzeki Wisły. Nawiązał również do konieczności likwidacji komarów rozwijających się  na terenach dużych rozlewisk wody. Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Pan Krzysztof Sulikowski poinformował zebranych, że już w tym roku wały koszone będą dwa razy w roku, a od roku następnego zrobią wszystko aby wał wykoszony był w sugerowanych terminach. Co do nakładów inwestycyjnych na terenie Gminy Janowiec przewidziana jest modernizacja przepompowni, natomiast na dzień dzisiejszy nie ma zaplanowanych środków na poprawę wałów przeciwpowodziowych.

 

Więcej informacji w Protokole z dnia 24 lipca 2019r. ze spotkania dotyczącego zarządzania w zakresie ryzyka powodziowego

Waldemar Słowik – z-ca Wójta Gminy Janowiec