A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

(dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

Na podstawie art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.)   w   związku  z  obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Janowiec ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

i złożenie go w terminie do 16 marca 2020 roku w Urzędu Gminy Janowiec lub Sołtysa lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec.

 

Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy Janowiec w Referacie Spraw Komunalnych oraz na stronie www.gmina.janowiec.pl