A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Inwestycje w Gminie

Kadencja lat 2019 – 2023 dla Gminy Janowiec była wyjątkowa, niewiarygodna i niepowtarzalna. Wiele obszarów działania i różnej funkcjonalności udało się doprowadzić do rekordowych osiągnięć i wyników.

Bardzo dobrym przykładem jest wysoki poziom inwestycji, który osiągnęliśmy podczas trwania tej kadencji. W poprzednich latach wydatki inwestycyjne oscylowały w granicach jednego do dwóch milionów zł na rok. W roku 2023 i w zatwierdzonym budżecie na rok 2024 poziom wydatków inwestycyjnych wzrósł do kilkunastu milionów na rok, co szczegółowo jest przedstawione na wykresie.

Porównując lata 2020 czy 2021 z rokiem obecnym, to należy stwierdzić, że wydatki inwestycyjne wzrosły około dziesięciu razy. Takiej skali inwestycji w Gminie Janowiec chyba jeszcze nigdy nie było w całej jej historii.

Ważnym aspektem obszaru inwestycji jest ich zakres. Od kilku lat dominują działania drogowo chodnikowe. Są to  w dalszym ciągu podstawowe potrzeby realizowane w celu poprawy bezpieczeństwa  i wygody naszych mieszkań-ców, przyjezdnych gości i turystów. Szczegółowy rozkład zadań przedstawia wykres. Jak łatwo zauważyć, że w latach 2019 – 2023 doliczając dotacje dla Powiatu Puławskiego ponad połowę wszystkich środków została przeznaczona na budowę lub remonty dróg i chodników. Jest to niebagatelna kwota ponad 14 milionów złotych. W roku 2024 również głównymi zadaniami inwestycyjnymi są drogi i chodniki. Tylko w bieżącym roku planujemy po raz kolejny wydać na ten cel ponad osiem milionów zł. Na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej przeznaczymy  kwotę blisko 5 milionów zł.

Innym bardzo ważnym zagadnieniem w obszarze inwestycji jest ich sposób finansowania. Niewątpliwie najważniejszym miernikiem jest poziom uzyskanych dofinansowań do przeprowadzanych inwestycji. Od roku 2019 doliczając także pozyskane finanse na rok bieżący i na 2025 to kwota  ponad 40 milionów złotych, z czego udało się pozyskać blisko 35 milionów zł. Wartość ta stanowi 84% łącznych kosztów. Tak wysoki poziom pozyskiwania środków zewnętrznych jest zasługą nie tylko wójta lecz wszystkich pracowników zajmujących się szeroko pojętymi procesami inwestycyjnymi. Warto zauważyć, że poziom pozyskanych środków zewnętrznych na ten rok już oscyluje  wokół 84%, a być może jeszcze będą jakieś  interesujące nabory albo ciekawe projekty. Na realizację zadań w roku bieżącym pozyskane środki wynoszą już  prawie 15 milionów zł. Warto zauważyć, że do tej wartości została wliczona tylko połowa uzyskanej dotacji na remont muru kościelnego, ponieważ plan remontu muru obejmuje lata 2024 i 2025. Jeżeli doliczyć do tego dofinansowanie całego muru wskaźniki będą jeszcze lepsze.

Warto jeszcze wspomnieć o najważniejszych inwestycjach w ostatnich kilku kadencjach. Oczywiście chodzi o remont dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Janowiec. Dla nas było to bardzo duże wyzwanie finansowe, ponieważ bez naszego wkładu finansowego najprawdopodobniej do remontu tych dróg by nie doszło. Warto przypomnieć, że wspólnie z powiatem ponosiliśmy udział własny pół na pół. Nasza dotacja do powiatu wyniosła ponad 3,5 miliona zł.

Na podsumowanie działań inwestycyjnych warto zauważyć pewną ciekawostkę a mianowicie, że poziom planowanych inwestycji w roku 2024 jest wyższy niż łączne koszty inwestycji w kadencji 2015 -2018 o ponad dwa miliony złotych. Jeżeli chodzi zaś o porównanie w stosunku do całej rekordowej kadencji 2019-2023 planowany poziom inwestycji w roku 2024 jest niższy tylko o około trzy miliony zł.

Inną równie ważną kwestią jest bezpośrednia funkcjonalność gminy. W ciągu ostatnich lat dosyć radykalnie zmienił się rozkład środków w budżecie. Można zaobserwować zmniejszenie udziału wydatków bieżących na rzecz środków majątkowych (inwestycyjnych). Jest to o tyle istotne, że większy procentowy udział finansów jest skierowany na inwestycje.

Jak wynika z zaprezentowanych danych z kilku lub kilkunastu procent udziału inwestycji na początku kadencji doszliśmy do ponad 50% udziału inwestycji w roku 2024.

Kolejnym obszarem, który dobrze funkcjonuje w Gminie Janowiec jest realizacja zadań z funduszu sołeckiego. Przyjęło się u nas, że jeżeli jest tylko możliwość to Gmina dorzuca się do realizacji zadania wybranego przez mieszkańców. Dzięki temu zadania wykonywane są w znacznie większym zakresie, niż wynika to z należnych środków przysługujących na daną miejscowość. Analizując wykres kwota dofinansowania była prawie dwa razy większa niż wartość zaplanowanych zadań.

Wykazy głównych zrealizowanych inwestycji w latach 2019 -2023 w rozbiciu na poszczególne obszary jak również na miejscowości przedstawiają poniższe zestawienia. Na początek inwestycje z obszaru drogowego.

Warto także wspomnieć, że szereg inwestycji jest w trakcie realizacji, które są przedstawione poniżej.

Oprócz już realizowanych inwestycji jest kilka dużych projektów, które są przygotowywane do realizacji

Wykaz zdjęć: Przykładowe realizacje inwestycyjne w Gminie Janowiec