A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Janowiec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.janowiec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01 / 2017

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
  • Serwis  zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Na stronie internetowej znajdują się filmy, które nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących. Napisy będą stopniowo dodawane do filmów.

Oświadczenie sporządzono dnia 18.09.2020 r.

Data aktualizacji oświadczenia: 28.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Dane teleadresowe siedziby Urzędu Gminy Janowiec

Urząd Gminy

Radomska 2, 24-123 Janowiec

Godziny pracy:
Poniedziałek: 8:00 – 16:00
Wtorek – Piątek: 7:00 – 15:00

Sekretariat

Tel: 81 88 15 800, fax: 81 86 51 185
E-mail: gmina@janowiec.pl

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Emilią Kotrys, adres poczty elektronicznej inwestycje@janowiec.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 572 410 528. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony RPO https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Gminy Janowiec prowadzą 2 wejścia. Przed głównym wejściem do budynku znajduje się wysoki krawężnik, w środku budynku przy drzwiach wejściowych znajdują się trzystopniowe schody. Do drugiego wejścia od strony parkingu prowadzą schody, które wymagają remontu i w chwili obecnej są wyłączone z użytkowania. Wejście to jest zamknięte.

Osoby na wózkach mogą dostać się do budynku przy pomocy osób trzecich. W budynku dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz na parterze budynku. Istnieje możliwość umówienia spotkania z interesantem na parterze.

W budynku nie ma windy. Sekretariat znajduje się na piętrze. Na piętro prowadzą strome drewniane schody.

W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) Urząd Gminy Janowiec zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej osobami uprawnionymi, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej świadczeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Wójta Gminy Janowiec, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycje terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej, za pomocą faksu, drogą elektroniczną.