A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ewidencja zbiorników bezodpływowych w Gminie Janowiec

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

Urząd Gminy Janowiec przypomina mieszkańcom o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 w/w ustawy właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości  i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 w/w ustawy, obowiązkiem gminy jest prowadzenie ewidencji:

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;

W związku z powyższym przypominamy mieszkańców Gminy Janowiec o konieczności wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie go do Urzędu Gminy w terminie do 16 marca 2020 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Janowiec (pokój nr 1) oraz na stronie internetowej www.janowiec.pl 
(link: https://www.janowiec.pl/wp-content/uploads/2020/03/ZGŁOSZENIE-DO-EWIDENCJI-GMINNEJ-zbiorniki-i-oczyszczalnie-2.docx)

Wypełnione druki można składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec (I piętro, pokój nr 10), pocztą na adres: Urząd Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec lub pocztą elektroniczną na adres e-mail:gmina@janowiec.pl.

Informujemy również, że pracownicy Urzędu rozpoczną kontrolę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Janowiec.

W pierwszej kolejności będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba (przynajmniej raz w roku).

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczenia opłaty za w/w usługę.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.