A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Janowiec – tekst odczytywalny maszynowo
Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy Janowiec – ETR

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.) Urząd Gminy Janowiec zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwanych dalej osobami uprawnionymi, dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN, zwanych dalej świadczeniem. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Wójta Gminy Janowiec, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko osoby uprawnionej, propozycje terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia w Urzędzie, adres zwrotny, na który zostanie wysłana informacja z potwierdzeniem spotkania. Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej, za pomocą faksu, drogą elektroniczną.

Wnioski można składać: osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec (pok. nr 10), wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec, drogą elektroniczną na adres e-mail gmina@janowiec.pl, drogą elektroniczną na skrzynkę ePUAP Urzędu.

Po dokonaniu zgłoszenia Wójt Gminy Janowiec jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie. W przypadku braku możliwości  realizacji świadczenia Wójt Gminy Janowiec zawiadomi osobę uprawnioną o tym fakcie oraz uzasadni brak możliwości świadczenia i wyznaczy możliwy termin realizacji świadczenia lub wskaże inną formę realizacji uprawnień określonych w ustawie.

Formularz wniosku o zapewnienie tłumacza można pobrać poniżej.

Wójt Gminy Janowiec informuje, że zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia następujące usługi pozwalające na komunikowanie się:

  1. Korzystanie z poczty elektronicznej. Z Urzędem Gminy Janowiec można kontaktować się drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@janowiec.pl
    Bezpośrednie adresy e-mail do wszystkich pracowników Urzędu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowiec.
  2. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS. Z Urzędem Gminy Janowiec w ten sposób można kontaktować się pod nr tel. kom. 502 091 459. Numery tel. kom. do wszystkich pracowników Urzędu znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowiec.
  3. Przesyłanie faksów na nr (81) 86 51 185.
  4. Strony internetowe www.janowiec.pl i ugjanowiec.bip.lubelskie.pl.
  5. Komunikację audiowizualną, z wykorzystaniem komunikatora internetowego Skype. Adres e-mail do komunikacji przez Skype: gminajanowiec@gmail.com

Załączniki