A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Dane kontaktowe

Adres:

Urząd Gminy Janowiec
ul. Radomska 2
24-123 Janowiec

Sekretariat telefon: 81 88 15 800 , fax: 81 86 51 185
e-mail: gmina@janowiec.pl

Dane do faktur:

Gmina Janowiec
ul. Radomska 2
24-123 Janowiec

NIP: 716-26-57-225
REGON:  431019750

Konto bankowe Urzędu Gminy Janowiec

Nr 90 8731 0001  0104 0484 2000 0030 – opłata woda i ścieki (lub na konto indywidualne odbiorcy podane na fakturach do zapłaty)
Nr 34 8731 0001 0100 0808 2001 0011 – opłaty skarbowe, podatki, czynsze najmu itp.

 

513073908 Paweł Dybisz Referat Gospodarki Komunalnej – kierownik  1 nadzór nad działalnością RGK, czystość i porządek na terenie gminy, bieżące utrzymanie i eksploatacja infrastruktury gminnej: wodociągi, kanalizacja, drogi, place, chodniki itp.; zezwolenia na zajmowanie pasa drogowego pawel.dybisz@janowiec.pl
502091380 Przewłoka Dorota Referat Gospodarki Komunalnej 1 umowy, faktury, sprawozdawczość, windykacja należności w zakresie gospodarki wodnościekowej dorota.przewloka@janowiec.pl
502091355 Ambryszewska Ewelina Referat Gospodarki Komunalnej 1 utrzymanie czystości i porządku w gminie, odpady komunalne, usuwanie drzew i krzewów, decyzje środowiskowe, realizacja zadań związanych z ochroną zwierząt, transport zbiorowy, rolnictwo i gospodarka leśna, zeznania świadków na okoliczność pracy w gospodarstwie rolnym srodowisko@janowiec.pl
502091304 Biernacka Grażyna Urząd Stanu Cywilnego – kierownik Referat Spraw Obywatelskich 2 akty stanu cywilnego: urodzenia, zgony, małżeństwa; obsługa organizacyjno-techniczna Rady Gminy, rejestr stałych i czasowych mieszkańców, zadania związane z wyborami i referendami rada.gminy@janowiec.pl usc@janowiec.pl
572410529 Kowalczyk – Chechelska Justyna Urząd Stanu Cywilnego              Referat Spraw Obywatelskich 2 wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość, wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi, współpraca z klubami sportowymi, SPZOZ, organizacjami pożytku publicznego oswiata@janowiec.pl
502091458 Sosnowski Dariusz Referat Finansowo Podatkowy – skarbnik gminy 6 zapewnienie prawidłowego prowadzenia rachunkowości i ewidencji majątku gminy, przygotowywanie projektu budżetu gminy, opracowywanie projektów uchwał, prognoz finansowych, okresowych analiz i sprawozdań związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej gminy, zapewnienie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych gminy skarbnik@janowiec.pl
502091285 Przybylska Renata Referat Finansowo Podatkowy 5 ustalanie wymiaru podatków i wystawianie nakazów płatniczych, ulgi i zwolnienia w zobowiązaniach pieniężnych, ewidencja środków transportowych, zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,  podatki2@janowiec.pl
502091391 Miąsik Joanna Referat Finansowo Podatkowy 5 prowadzenie prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków, współpraca z sołtysami, kontrola terminowości wpłat należności przez podatników, egzekucja należności, prowadzenie kasy urzędu, rozliczenia Izb Rolniczych, prowadzenie BIP podatki@janowiec.pl
572410530 Skowyra Beata Referat Finansowo Podatkowy 6 księgowanie wydatków i dochodów urzędu, noty księgowe, przelewy bankowe, rozliczenia z kontrahentami, sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych dla jednostki urzędu gminy beata.skowyra@janowiec.pl
572410527 Oleksik Małgorzata Referat Finansowo Podatkowy 6 księgowanie wydatków i dochodów gminy, sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych dla gminy, przelewy bankowe, księgowanie wydatków związanych z projektami unijnymi, ewidencjia dotacji i subwencji ksiegowosc@janowiec.pl
572410524 Pawlak Beata Referat Finansowo Podatkowy 6 rozliczenia z urzędem skarbowym, z ZUS, sporządzanie list płac, ewidencja środków trwałych, podatek VAT, podatek dochodowy, wystawianie faktur za najem beata.pawlak@janowiec.pl
572410522 Wolska Karolina stanowisko d.s planowania przestrzennego i inwestycji 7 plan zagospodarowania przestrzennego gminy, podziały nieruchomości – wydawanie postanowień, rozgraniczenia i wznawianie granic, nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, prowadzenie spraw związanych z działalnością gospodarczą, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej planowanie@janowiec.pl
572410528 Kotrys Emilia stanowisko d.s planowania przestrzennego i inwestycji 7 gospodarowanie i zarządzanie mieniem gminy, podziały geodezyjne nieruchomości, wspólnoty gruntowe wsi, prowadzenie zadań w zakresie inwestycji i zamówień publicznych inwestycje@janowiec.pl
572410525 Goławski Maciej stanowisko d.s planowania przestrzennego i inwestycji 7 inwestycje infrastrukturalne na terenie gminy, organizacja przetargów na inwestycje i remonty, zamówienia publiczne, pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych maciej.golawski@janowiec.pl
572410523 Dębicka Maria Sekretariat 10 prowadzenie kancelarii urzędu, sprawy organizacyjne urzędu i jednostek gminnych, kadry, sprawy socjalne załogi, BHP, archiwum zakładowe, sprawozdawczość do GUS maria.debicka@janowiec.pl
512260744 Gędek Jan wójt Gminy Janowiec 11 Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz, prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej Gminy w zakresie nie przekazanym pracownikom, przedkładanie Radzie projektów uchwał oraz organizowania ich wykonania, podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów wojt@janowiec.pl
512383100 Słowik Waldemar Sekretarz 12 zapewnienie właściwej funkcjonalnej organizacji pracy urzędu, realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, zarządzania kryzysowego, spraw wojskowych i obronnych, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnych zastepca@janowiec.pl