A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Na podstawie art. 168 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Lublinie I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

 

Część I Dane zbiorcze

Rozdział 1.
Dane ogólne

1. Wybory przeprowadzono do 234 rad, z czego:

1) do 213 rad gmin, z tego:

a) do 200 rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) do 13 rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) do 20 rad powiatów;

3) do Sejmiku Województwa Lubelskiego.

2. Wybierano łącznie 3722 radnych, z czego:

1) 3289 radnych rad gmin, z tego:

a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 400 radnych rad powiatów;

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

3. Wybrano łącznie 3722 radnych, z czego:

1) 3289 radnych rad gmin, z tego:

a) 3000 radnych w gminach do 20 tys. mieszkańców,

b) 289 radnych w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców;

2) 400 radnych rad powiatów;

3) 33 radnych Sejmiku Województwa Lubelskiego.

4. Wybory przeprowadzono w 3147 okręgach wyborczych.

5. We wszystkich okręgach wyborczych zarejestrowano listy kandydatów na radnych.

6. Głosowanie przeprowadzono w 2963 okręgach wyborczych.

7. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych. W związku z tym 184 radnych uzyskało mandaty bez głosowania.

8. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Rozdział 2.
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 200 rad gmin do 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 3000 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 3000 radnych spośród 8473 kandydatów zgłoszonych przez 596 komitetów wyborczych, w tym 535 komitetów wyborczych wyborców utworzonych jedynie w celu zgłoszenia kandydatów na radnych do rady gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców.

3. Wybrano 3000 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1035245 osób, w tym 16 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 574831 osobom, w tym 15 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 574355 osób, to jest 55,48% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 562342, to jest 97,91% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 12013, to jest 2,09% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 3097, to jest 25,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 8900, to jest 74,09% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 16, to jest 0,13% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 2816 okręgach wyborczych.

10. Głosowania nie przeprowadzono w 184 okręgach wyborczych, w których zgłoszono jedną listę kandydatów (jednego kandydata). W związku z tym 184 radnych uzyskało mandat bez głosowania.

11. Głosowanie przeprowadzono w 1379 obwodach głosowania.

 

Rozdział 3.
Wybory do rad gmin w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców

1. Wybory przeprowadzono do 13 rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, w których utworzono 53 okręgi wyborcze.

2. Wybierano 289 radnych spośród 1620 kandydatów zgłoszonych na 227 listach kandydatów przez 40 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 289 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 629213 osób, w tym 14 obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi.

5. Karty do głosowania wydano 334212 osobom, w tym 12 obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 333922 osób, to jest 53,07% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 326383, to jest 97,74% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 7539, to jest 2,26% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 3732, to jest 49,50% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 3807, to jest 50,50% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 53 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 482 obwodach głosowania.

Rozdział 4.
Wybory do rad powiatów

1. Wybory przeprowadzono do 20 rad powiatów, w których utworzono 89 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 400 radnych spośród 2382 kandydatów zgłoszonych na 382 listach kandydatów przez 43 komitety wyborcze.

3. Wybrano 400 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1303836 osób.

5. Karty do głosowania wydano 716581 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 715882 osób, to jest 54,91% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 680919, to jest 95,12% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 34963, to jest 4,88% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 20487, to jest 58,60% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 14476, to jest 41,40% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 89 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 1587 obwodach głosowania.

Rozdział 5.
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

1. Dla przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego utworzono 5 okręgów wyborczych.

2. Wybierano 33 radnych spośród 367 kandydatów zgłoszonych na 49 listach kandydatów przez 12 komitetów wyborczych.

3. Wybrano 33 radnych.

4. Uprawnionych do głosowania było 1720230 osób.

5. Karty do głosowania wydano 935291 osobom.

6. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.

7. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.

8. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

9. Głosowanie przeprowadzono w 5 okręgach wyborczych.

10. Głosowanie przeprowadzono w 1892 obwodach głosowania.

Część II Szczegółowe wyniki wyborów

Dział I
Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców

 

Rozdział 49.
Wybory do Rady Gminy Janowiec

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 3149.

3. Karty do głosowania wydano 1809 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 1809 osób, to jest 57,45% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 1759, to jest 97,24% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 50, to jest 2,76% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów oddano 16, to jest 32,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 34, to jest 68,00% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska skreślonego kandydata oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

1. Okręg wyborczy nr 1:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 214;

4) karty do głosowania wydano 134 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radnym został wybrany:

― CZERWIEC Ireneusz Paweł,

z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

2. Okręg wyborczy nr 2:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 198;

4) karty do głosowania wydano 94 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 94;

6) głosów ważnych oddano 92;

7) radną została wybrana:

― WOJTALIK Aldona Małgorzata,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

3. Okręg wyborczy nr 3:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 160;

4) karty do głosowania wydano 85 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 85;

6) głosów ważnych oddano 81;

7) radnym został wybrany:

― WALASEK Janusz,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

4. Okręg wyborczy nr 4:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211;

4) karty do głosowania wydano 132 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 132;

6) głosów ważnych oddano 130;

7) radnym został wybrany:

― BIERNACKI Mariusz Janusz,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

5. Okręg wyborczy nr 5:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 188;

4) karty do głosowania wydano 130 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130;

6) głosów ważnych oddano 127;

7) radnym został wybrany:

― TARŁOWSKI Roman,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

6. Okręg wyborczy nr 6:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 194;

4) karty do głosowania wydano 135 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 135;

6) głosów ważnych oddano 133;

7) radną została wybrana:

― KOSTKA Ewa,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

7. Okręg wyborczy nr 7:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201;

4) karty do głosowania wydano 117 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 117;

6) głosów ważnych oddano 115;

7) radną została wybrana:

― ORŁOWSKA Joanna Urszula,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

8. Okręg wyborczy nr 8:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 202;

4) karty do głosowania wydano 130 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 130;

6) głosów ważnych oddano 129;

7) radną została wybrana:

― MALINOWSKA Zofia Krystyna,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

9. Okręg wyborczy nr 9:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 233;

4) karty do głosowania wydano 133 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 133;

6) głosów ważnych oddano 127;

7) radną została wybrana:

― BORONOWSKA Grażyna,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

10. Okręg wyborczy nr 10:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 235;

4) karty do głosowania wydano 118 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 118;

6) głosów ważnych oddano 115;

7) radnym został wybrany:

― WOŹNIAK Piotr,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

11. Okręg wyborczy nr 11:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 216;

4) karty do głosowania wydano 114 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 114;

6) głosów ważnych oddano 114;

7) radnym został wybrany:

― DYBISZ Paweł,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

12. Okręg wyborczy nr 12:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 201;

4) karty do głosowania wydano 122 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 122;

6) głosów ważnych oddano 116;

7) radnym został wybrany:

― MARKOWSKI Zenon,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

13. Okręg wyborczy nr 13:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 211;

4) karty do głosowania wydano 125 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 125;

6) głosów ważnych oddano 121;

7) radnym został wybrany:

― SZULOWSKI Sebastian Jan,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

14. Okręg wyborczy nr 14:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 219;

4) karty do głosowania wydano 112 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 112;

6) głosów ważnych oddano 106;

7) radnym został wybrany:

― SZYSZKOWSKI Jerzy,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

15. Okręg wyborczy nr 15:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 266;

4) karty do głosowania wydano 128 osobom;

5) liczba kart ważnych (osób, które wzięły udział w głosowaniu) wyniosła 127;

6) głosów ważnych oddano 123;

7) radnym został wybrany:

― DĘBICKI Dariusz Andrzej,

z listy nr 15 KWW GMINA JANOWIEC RAZEM.

 

 

 

Dział III
Wybory do rad powiatów

Rozdział 14.
Wybory do Rady Powiatu Puławskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Rady utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 23 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 93851.

3. Karty do głosowania wydano 51525 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 51494 osób, to jest 54,87% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 49167, to jest 95,48% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 2327, to jest 4,52% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 1094, to jest 47,01% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 1233, to jest 52,99% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;

2) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ;

3) lista nr 13 KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY;

4) lista nr 14 KWW KOALICJA SAMORZĄDOWA.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 3 mandaty:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 7020;

4) głosów ważnych oddano 6684;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 2 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― SMAGA Danuta Zofia,

― KRZEŚNIAK Bogdan;

b) lista nr 13 ― KWW JANUSZA GROBLA SAMORZĄDOWCY uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― SKOWYRA Łukasz;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Dział IV
Wybory do Sejmiku Województwa Lubelskiego

Oddział 1.
Dane ogólne

1. Dla wyboru Sejmiku utworzono 5 okręgów wyborczych, w których łącznie wybierano 33 radnych.

2. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 1720230.

3. Karty do głosowania wydano 935291 osobom.

4. W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania) 933993 osób, to jest 54,29% uprawnionych do głosowania.

5. Głosów ważnych oddano 875101, to jest 93,69% ogólnej liczby głosów oddanych.

6. Głosów nieważnych oddano 58892, to jest 6,31% ogólnej liczby głosów oddanych, z tego głosów nieważnych z powodu:

1) postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list oddano 19307, to jest 32,78% ogólnej liczby głosów nieważnych,

2) niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata oddano 39585, to jest 67,22% ogólnej liczby głosów nieważnych,

3) postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata na liście, której rejestracja została unieważniona oddano 0, to jest 0,00% ogólnej liczby głosów nieważnych.

7. Warunki uprawniające do uczestniczenia w podziale mandatów spełniły następujące listy:

1) lista nr 2 KOMITET WYBORCZY PSL;

2) lista nr 4 KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA;

3) lista nr 5 KKW SLD LEWICA RAZEM;

4) lista nr 8 KWW KUKIZ’15;

5) lista nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ.

 

Oddział 2.
Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach

2. Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 10 mandatów:

1) wybory odbyły się;

2) głosowanie przeprowadzono;

3) ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 276968;

4) głosów ważnych oddano 257392;

5) komitety wyborcze uczestniczące w podziale mandatów uzyskały następujące liczby mandatów:

a) lista nr 2 ― KOMITET WYBORCZY PSL uzyskała 3 mandaty;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― KAPUSTA Grzegorz Krzysztof,

― RZETELSKI Piotr Sławomir,

― KOS Marek;

b) lista nr 4 ― KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA uzyskała 1 mandat;

radnym z tej listy został wybrany:

― BABISZ Krzysztof;

c) lista nr 10 ― KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ uzyskała 6 mandatów;

radnymi z tej listy zostali wybrani:

― SOLIS Tomasz Piotr,

― BALUCH Anna,

― WOJCIECHOWSKI Marek Grzegorz,

― PODKAŃSKI Zdzisław Zbigniew,

― MAJKOWSKI Ryszard Marek,

― KOWALCZYK Leszek;

6) w okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

 

Komisarz Wyborczy
w Lublinie I
/-/ Marcin Piotr Chałupka