A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Odbiór odpadów komunalnych

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 9 sierpnia) odbiór odpadów komunalnych!!!

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) dodatkowo w tym miesiącu odbieramy gabaryty i opony

UWAGA! Nie należy wystawiać odpadów niebezpiecznych (azbestu, akumulatorów, opakowań po: herbicydach, pestycydach, olejach oraz: elektrośmieci, części samochodowych i odpadów budowlanych itp.).

Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.

Do pojemnika na odpady zmieszane nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Żółty worek
WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz papier i metal; tu możemy również wrzucić odzież,
NIE WRZUCAMY:
pampersów i podpasek, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań po lekach, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.)

W przypadku stwierdzenia rażącego mieszania odpadów nie będą one odbierane. W sytuacji gdy rażące mieszanie odpadów powtórzy się, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki o 100% w górę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z ponowną prośbą o ich zamieszczenie).