A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 9 maja) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (we własnych workach).

Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć  starań, aby oddzielić poszczególne frakcje.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do worków.

Żółty worek – czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych, papier, metal,

Popiół – oddajemy w swoich workach, pamiętając, aby ich nie przepełniać i były one odpowiednio mocne.

W przypadku stwierdzenia rażącego mieszania odpadów nie będą one odbierane. W sytuacji gdy rażące mieszanie odpadów powtórzy się, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki o 100% w górę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.

(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z prośbą o ich zamieszczenie).

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOK i dostosować się do niego oraz zgłosić fakt korzystania z punktu pod nr tel. 81 8815 813 w celu prowadzenia ewidencji.