A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zdalna Szkoła w Gminie Janowiec

Gmina Janowiec w dniu 23.04.2020 r. podpisała Umowę o powierzenie grantu nr 1514/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W ramach projektu Gmina Janowiec zakupiła 16 laptopów oraz jedną kamerę na potrzeby nauki zdalnej w Zespole Szkół w Janowcu. Wartość projektu 45.000 zł. Zakup sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.