A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zawiadomienie o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Brześce na dzień 20 marca 2019 roku na godzinę 16.45

ZAWIADOMIENIE
WÓJTA GMINY JANOWIEC

o zwołaniu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Brześce na dzień 20 marca 2019 roku na godzinę 16.45 dla dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Zebranie Wiejskie odbędzie się w budynku byłej szkoły
w Brześcach.

W przypadku braku kworum w I terminie Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie o godzinie 17.00 bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego, na podstawie §11 ust.6 Statutu Sołectwa Brześce.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
2. Przyjecie porządku zebrania.
3. Przedstawienie zasad i trybu wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
4. Wybór komisji skrutacyjnej ds. przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Przeprowadzenie wyborów Sołtysa i ogłoszenie wyników wyborów.
6. Przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej i ogłoszenie wyników wyborów.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.

Wójt Gminy Janowiec
Jan Gędek