A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Dodatek węglowy

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym możliwe jest dofinansowanie dla gospodarstw domowych, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami stałymi muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Aby otrzymać dodatek węglowy w wysokości 3000 zł, należy złożyć wniosek do 30 listopada. Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostaną bez rozpoznania. Gmina ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę pieniędzy.  Dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel.  Wniosek musi być podpisany – znajduje się w nim oświadczenie, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej o tym, że podane w nim dane są zgodne z prawdą.

Wniosek o dodatek węglowy powinna złożyć jedna osoba z danego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

 Gospodarstwo domowe rozumiane jest jako:

1) osoba fizyczna samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo 

2) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

We wniosku o wypłatę dodatku węglowego nie trzeba wykazywać dochodów swoich i innych członków rodziny.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Sposób złożenia wniosku:

1) osobiście – w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec pok. nr 10 – Sekretariat, w godzinach pracy Urzędu, 

2) drogą pocztową – kierując wniosek na adres Urząd Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec,

3) elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnieniem z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Formularze wniosku są dostępne w Urzędzie Gminy Janowiec, oraz na stronie internetowej: www.janowiec.pl

 

Wójt Gminy Janowiec

Załączniki