A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja dotycząca terminu składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Wójt Gminy Janowiec przypomina, że do 31 stycznia 2017 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacje na ten temat udzielane są w Urzędzie Gminy Janowiec, w pokoju nr 4 oraz pod nr telefonu ( 81) 8815-812

Jednocześnie informuję, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłata dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową.

W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wskazanym terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2015 r. poz.1286 z późn.zm.).
W przypadku niedokonania opłaty w terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust.2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w art. 18, ust. 12, pkt.5, lit. b nie wniesie opłaty określonej w art. 111 ust.2 albo 5, powiększonej o 30 % tej opłaty.

Ponadto informuję, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń, a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wobec powyższego proszę o podanie wartości sprzedaży z dokładnością co do grosza. Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli potwierdzą kwoty wskazane w oświadczeniu o wartości sprzedaży.