A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Informuję, iż otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Janowiec o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku pod nazwą wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ogłoszony dnia 19 stycznia 2017 r. na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz.1817 z późn.zm.) został rozstrzygnięty i w jego wyniku dotację w wysokości 53.000 zł ( słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) na realizację zadań publicznych przyznano Ludowemu Klubowi Sportowemu ,,SEROKOMLA” w Janowcu.

 

Załączniki