A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Informacja o wyniku przetargu na oddanie w dzierżawę “Zalewu Janowice”

Wójt Gminy Janowiec informuje

o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk, stanowiących zbiornik wodny „Janowice”

  1. I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk, stanowiących zbiornik wodny „Janowice” o łącznej pow. 21,1585 ha odbył się w dniu 10 lutego 2022 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec przy ul. Radomskiej 2, 24-123 Janowiec w pokoju nr 9.
  2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 5 000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
  3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł zostało wniesione przez sześciu oferentów.
  4. Do przetargu zgłosiło się pięciu oferentów, dopuszczonych zostało pięciu oferentów, nie było oferentów niedopuszczonych.
  5. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym. W wyniku licytacji Dzierżawcą za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 55 000,00 zł netto zostali Państwo Teodozja i Henryk Amanowicz, zam. Dobrosławów 43, 24-100 Puławy. Wylicytowana wysokość rocznego czynszu dzierżawnego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT,  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Podstawa prawna: § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.).

Załączniki