A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu

Wójt Gminy Janowiec dnia 24 kwietnia 2017 roku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Janowiec ul. Radomska 2, 240123 Janowiec w godzinach pracy Urzędu w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu” w terminie do dnia 19.05.2017 r. do godziny 12.00.

Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć w załączniku poniżej.