A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Ogłoszenie konkursu na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r

WÓJT GMINY JANOWIEC UL. RADOMSKA 2 24-123 JANOWIEC

działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 z późn.zm. .)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Gminy Janowiec o charakterze pożytku publicznego w 2017 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

1. Nazwa zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

1.1.  Formy realizacji zadania:

– prowadzenie szkolenia sportowego zawodników i udział w rozgrywkach i turniejach sportowych w sekcji piłki nożnej oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców.

1.2. Okres realizacji zadania – od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

1.3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych w roku 2017 na realizację zadań

w formach określonych w pkt 1.1. wynosi 53 000, 00 zł.

 

II. Zasady przyznania dotacji

1. Ze zgłoszonych ofert na realizację powyższego zadania wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego w oparciu
o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady  Gminy Janowiec NR XXIII/162/2016 z 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Janowiec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2017 rok. Wybranym podmiotom zostanie udzielona dotacja z budżetu gminy po podpisaniu umowy. Pozostałe warunki niezbędne do realizacji zadania określone zostaną w umowie.

2. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie powyżej wymienionych zadań na terenie Gminy Janowiec.

3. Ofertę należy złożyć na formularzu zawartym w Załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

4. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Realizacja zgłoszonych do konkursu zadań powinna nastąpić od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2017 r.

2. Zadanie musi być realizowane dla mieszkańców Gminy Janowiec.

3. Podmiot składający ofertę winien prowadzić w zakresie zadania publicznego, na które składa ofertę, oraz opiera jego realizację na odpowiedniej bazie lokalowej
i sprzęcie  potrzebnym do realizacji zadania.

4. Podmiot składający ofertę powinien posiadać odpowiednio przygotowaną kadrę do właściwego zrealizowania zadania.

 

IV. Termin składania ofert

1. Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec, pok. Nr 10 (sekretariat) w terminie do dnia 13 lutego 2017 r. do godz. 16.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na powierzenie realizacji zadań Gminy Janowiec o charakterze pożytku publicznego w 2017 r.”  nazwa zadania : Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

2. Druk ofert można pobierać w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, pok.4 ( u p. Justyny Kowalczyk – tel. (081) 881-58-12) w godz. 9.00 – 14.00.

3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowo wypełnione, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w pkt 1.

4. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

– aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwej ewidencji dotyczącej statusu prawnego podmiotu zgodnego ze stanem faktycznymi i prawnym oferenta. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru-dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta,

– informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

– deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

– dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób przewidzianych do realizacji zadania;

– w przypadku składania kopii dokumentów należy opatrzyć je poświadczeniem za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby;

– jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być czytelny z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 15 lutego 2017 r.

2. Przy rozpatrywaniu ofert zostaną wzięte pod uwagę:

2.1. ocena możliwości zrealizowania zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3;

2.2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

2.3. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art.3 ust.3 będą realizować zadanie publiczne;

2.4. w przypadku, o którym mowa w art.5 ust.4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

2.5. uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków;

2.6. uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VI  Otwarty konkurs ofert zostanie przeprowadzony w dniu 15 luty 2017 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, ul. Radomska 2, pok. 4.

Konkurs ma charakter jawny.

 

VII. Dane zrealizowanych zadań publicznych w 2014 -2016 roku

Wyszczególnienie

2014

2015

2016

Liczba złożonych ofert

1

1

1

Liczba dofinansowanych zadań

1

1

1

Kwota dofinansowania

45 000

53 000

53 000

 

Informacje dodatkowe:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Janowiec, na stronie BIP, na stronie www.janowiec.pl w terminie 3 dni po zakończeniu postępowania konkursowego.

Organ administracji publicznej unieważnia otwarty konkurs ofert, jeżeli nie złożono żadnej oferty lub gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w powyższym ogłoszeniu.