A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 14 lipca) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu szkło opakowaniowe (zielony worek).

Prośba o nie wrzucanie odpadów surowcowych do kosza na odpady.
Pamiętajmy, iż osoby, które zadeklarowały segregację odpadów, powinny dołożyć starań, aby oddzielić poszczególne frakcje. Niestety obserwujemy, iż niektórzy z nas, szkło opakowaniowe wrzucają do kosza na odpady zmieszane, a to generuje wzrost kosztów ponoszonych przez gminę.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe wrzucamy do odpowiednich worków.

Żółty worek
WRZUCAMY: czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych oraz metal
NIE WRZUCAMY:
pampersów i podpasek, ręczników i chusteczek higienicznych, opakowań po środkach ochrony roślin, opakowań po farbach, lakierach, opakowań po olejach spożywczych, olejach technicznych, opakowań z jakąkolwiek zawartością, worków po cemencie (gipsie, wapnie, itp.), odzieży.

Zielony worek
WRZUCAMY: odpady ze szkła opakowaniowego, słoiki, butelki
NIE WRZUCAMY:
szyb okiennych, szyb samochodowych, luster, porcelany, szkła zbrojonego, naczyń żaroodpornych, szkła kryształowego, ceramiki (fajans, porcelana, naczynia typu arco, doniczki, miski, talerze), żarówek, świetlówek, kineskopów, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z jakąkolwiek pozostałością zawartości.

W przypadku stwierdzenia rażącego mieszania odpadów nie będą one odbierane. W sytuacji gdy rażące mieszanie odpadów powtórzy się, wydana będzie decyzja zmieniająca wysokość stawki o 100% w górę, zgodnie z obowiązującą uchwałą.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.
(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z prośbą o ich zamieszczenie).

Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKa, dostosować się do niego oraz uzgodnić szczegóły w tym termin pod nr tel. 502 091 355.

Harmonogram na kolejne miesiące dostępny będzie w późniejszym terminie.