A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Przypominamy, iż w tym tygodniu (czwartek, 14 maja) odbiór odpadów komunalnych

Jak zawsze odbierane będą odpady zmieszane (kosz) i surowcowe (żółty worek) oraz w tym miesiącu popiół (we własnych workach).

Uwaga zmiany!!!

Zgodnie z art. 6ka ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010) Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w przypadku nieruchomości, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując czterokrotność stawki podstawowej.

Do pojemnika na odpady nie wrzucamy: popiołu, odpadów budowlanych, części samochodowych, resztek kuchennych, a odpady surowcowe umieszczamy w workach.

Żółty worek – czyste odpady, bez resztek jedzenia z tworzyw sztucznych, papier, metal,

Popiół – oddajemy w swoich workach, pamiętając, aby ich nie przepełniać i były one odpowiednio mocne.

Ponadto przypominamy właścicielom nieruchomości zabudowanych, iż są obowiązani umieścić na nieruchomości, w widocznym miejscu, tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości oraz utrzymywać ją w należytym stanie.

 Oznaczenie powinno znajdować się również na pojemniku na odpady.
(Niestety na wielu posesjach i koszach brakuje oznaczeń, a to utrudnia identyfikację odpadów, zwracamy się z prośbą o ich zamieszczenie).

 Osoby przywożące odpady do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Osiedle Szkolne 5c w Janowcu powinny zapoznać się z regulaminem korzystania z PSZOKu i dostosować się do niego oraz zgłosić chęć skorzystania z punktu pod nr tel. 502 091 355 lub 513 073 908 w celu prowadzenia ewidencji.

 Zmiany sposobu segregacji, nastąpią od 1 lipca 2020 r., o szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie.