A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Rozstrzygnięcie konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu

W wyniku przeprowadzonego postępowania w dniu 31 maja 2017 roku dotyczącego wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu, komisja konkursowa działając na podstawie art. 36a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu prac komisji konkursowej (Dz. U. z 2010r., Nr 60, poz. 373, z późn. zm.), w składzie:

1) Aldona Wojtalik – przewodnicząca komisji, przedstawiciel organu prowadzącego;
2) Anna Bąkała – przedstawiciel organu prowadzącego;
3) Maria Dębicka – przedstawiciel organu prowadzącego;
4) Łukasz Kramek – przedstawiciel organu prowadzącego;
5) Alicja Tynowska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
6) Jolanta Piątek – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
7) Anna Szczepińska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
8) Marzenna Grzeszczyk – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
9) Jolanta Lidacka – przedstawiciel Rad Pedagogicznych;
10) Joanna Szulc – przedstawiciel Rad Pedagogicznych;
11) Joanna Lisiowska – przedstawiciel Rad Rodziców;
12) Sebastian Kostka – przedstawiciel Rad Rodziców;
13) Dariusz Tuszyński – przedstawiciel Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Ziemi Puławskiej;
14) Bożena Mizak – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego;
15) Monika Pielak – przedstawiciel Obywatelskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty

wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu, którym jest Pani Beata Kolasińska, nauczyciel i wicedyrektor tej szkoły.

Przewodnicząca Komisji
Aldona Wojtalik