A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wyniki II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk, będących własnością Gminy Janowiec

Wójt Gminy Janowiec informuje
o wynikach II przetargu pisemnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk, będących własnością Gminy Janowiec, na okres do 10 lat

1. II przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych w miejscowości Janowice, Gminie Janowiec oraz w miejscowości Baryczka, Gminie Przyłęk został ogłoszony w dniu 14 kwietnia 2022 r. Warunkiem uczestnictwa w przetargu było wniesienie wadium w wysokości 1 000,00 zł w terminie do dnia 21 kwietnia 2022 r., natomiast pisemne oferty w zamkniętych kopertach należało składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Janowiec w terminie do dnia 25 kwietnia do godz. 14.00.
2. Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 5 000,00 zł netto.
3. Wadium w wysokości 1 000,00 zł zostało wniesione przez jednego oferenta.
4. Została złożona jedna oferta. Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.
5. Jako Dzierżawca nieruchomości została wyłoniona Pani Marta Chmielnicka, zam. ul. Hlonda 10J/321, 02-972 Warszawa za cenę rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 6 600,00 zł netto (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100).
6. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).

Załączniki