A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zakup węgla po cenie preferencyjnej w Gminie Janowiec w 2023 roku

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla w 2023 roku prosimy o składanie wniosków o jego zakup do Urzędu Gminy Janowiec do dnia 16.01.2023r. Warunki zakupu realizowane są w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

 Wnioski o preferencyjny zakup węgla składa się:

1) na piśmie w sekretariacie w budynku Urzędu Gminy Janowiec przy ul. Radomskiej 2  lub

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – wnioski przesyła się na adres e-mail: gmina@janowiec.pl lub poprzez platformę ePuap.  

Łącznie uprawniony będzie mógł zakupić w ramach tego programu do 3 ton węgla za rok 2022 i 2023.

Dostawcą paliwa jest  Polska Grupa Górnicza S.A. z Katowic. Dostępne sortymenty węgla to kostka, orzech, ekogroszek  w cenie 2000 zł za tonę dla indywidualnego odbiorcy.

Gmina Janowiec jest aktualnie w trakcie negocjacji oferty głównie w zakresie zwiększenia ilości w sortymencie kostka. Do czasu weryfikacji oferty limit kostki ustalony jest na 81 ton, także decydować będzie kolejność wnioskowania, a po wyczerpaniu limitu konieczność podjęcia decyzji czy chcą Państwo zakupić węgiel w sortymencie orzech. Z oferty wynika, że firma gwarantuje dostarczyć do 30.04.2023 roku węgiel kamienny w wyżej wymienionych sortymentach ze śląskich kopalni.

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Procedura postępowania

  1. Złożenie wniosku przez osobę uprawnioną.
  2. Weryfikacja wniosku przez pracownika UG Janowiec. Rozpatrywane będę jedynie wnioski złożone przez osoby, którym przyznano dodatek węglowy. Pozostałe wnioski będą oczekiwały na ostateczną decyzję w sprawie przyznania/nabycia uprawnień do dodatku węglowego.
  3. Wpłata przez wnioskodawcę należnej kwoty na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy po uzyskaniu z UG Janowiec informacji o akceptacji wniosku i dostępności sortymentu. Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym O/Janowiec
    NRB 85 8731 0001 0100 0808 2000 0460
    Warunkiem uruchamiającym dalsze procedowanie jest stwierdzenie przez pracownika UG Janowiec wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy
  4. Przekazanie lokalnemu dystrybutorowi „Skład węgla w Łagowie” (przez pracowników UG Janowiec) wykazu osób zakwalifikowanych do odbioru węgla (decyduje kolejność wpłat).
  5. Kontakt ze strony lokalnego dystrybutora w celu umówienie terminu i sposobu odbioru/ dostarczenia przyznanej puli węgla oraz ewentualnego workowania paliwa.
  6. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem UG Janowiec, dopuszcza się możliwość dystrybucji węgla w kilku transzach stanowiących wielokrotność wartości 0,5t (np. 0,5t, 1t)

Wzór wniosku dostępny jest poniżej. W formie papierowej wniosek można pobrać w sekretariacie Urzędu Janowiec przy ul. Radomskiej 2.