A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zakup węgla po cenie preferencyjnej w Gminie Janowiec

Wszystkich mieszkańców zainteresowanych preferencyjnym zakupem węgla prosimy o składanie wniosków o jego zakup do Urzędu Gminy Janowiec od dnia 17.11.2022r. Warunki zakupu realizowane są w oparciu o zapisy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

 Wnioski o preferencyjny zakup węgla składa się:
1) na piśmie w sekretariacie w budynku Urzędu Gminy Janowiec przy ul. Radomskiej 2  lub
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) – w tym przypadku wniosek musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym – wnioski przesyła się na adres e-mail: gmina@janowiec.pl lub poprzez platformę ePuap.  

Zakładane są dwie transze zakupu: 
1) I transza – do końca 2022 r. – w ilości do 1,5 tony,
2) II transza – od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. – w ilości do 1,5 tony. 

Łącznie uprawniony będzie mógł zakupić do 3 ton węgla składając dwa wnioski w określonych terminach- pierwszy wniosek do 09.12.2022.

Dostawcą paliwa ma być Polska Grupa Górnicza S.A. z Katowic. Dostępne sortymenty węgla to kostka, orzech, ekogroszek, groszek w cenie 2000 zł za tonę dla indywidualnego odbiorcy. Z oferty wynika, że firma gwarantuje dostarczyć do 31.12.2022 roku następujące ilości:

 

Kopalnia Sortyment Uziarnienie Tonaż (t)
KWK Wesoła Kostka 63-200 mm 81
KWK Wesoła Orzech 25-80 mm 189
KWK Piast – Ziemowit Retopal Ekogroszek 6-25 mm 108
KWK Staszic Groszek II 5-25 mm 324

 

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Procedura postępowania

  1. Złożenie wniosku przez osobę uprawnioną.
  2. Weryfikacja wniosku przez pracownika UG Janowiec. Rozpatrywane będę jedynie wnioski złożone przez osoby, którym przyznano dodatek węglowy. Pozostałe wnioski będą oczekiwały na ostateczną decyzję w sprawie przyznania/nabycia uprawnień do dodatku węglowego.
  3. Wpłata przez wnioskodawcę należnej kwoty na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy po uzyskaniu z UG Janowiec informacji o akceptacji wniosku i dostępności sortymentu. Wpłat należy dokonywać na konto prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Kazimierzu Dolnym O/Janowiec
    NRB 85 8731 0001 0100 0808 2000 0460
    Warunkiem uruchamiającym dalsze procedowanie jest stwierdzenie przez pracownika UG Janowiec wpływu środków na wskazany powyżej rachunek bankowy
  4. Przekazanie lokalnemu dystrybutorowi (przez pracowników UG Janowiec) wykazu osób zakwalifikowanych do odbioru węgla (decyduje kolejność wpłat).
  5. Kontakt ze strony lokalnego dystrybutora w celu umówienie terminu i sposobu odbioru/ dostarczenia przyznanej puli węgla
  6. W wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem UG Janowiec, dopuszcza się możliwość dystrybucji węgla w kilku transzach stanowiących wielokrotność wartości 0,5t (np. 0,5t, 1t)

Wzór wniosku dostępny jest poniżej. W formie papierowej wniosek można pobrać w sekretariacie Urzędu Janowiec przy ul. Radomskiej 2.