A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Janowiec z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu prowadzonego przez Gminę Janowiec

Zarządzenie Nr 34/2022
Wójta Gminy Janowiec
z dnia 27 maja 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu prowadzonego przez Gminę Janowiec

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r.poz.559) w związku z art. 63 us.1 i ust.10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2021 r. poz.1082 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (tj. Dz.U. z 2021 r.poz.1449), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1428) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Ogłaszam przeprowadzenie postępowania konkursowego dla powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Janowcu, ul. Osiedle Szkolne 5 B, 24-123 Janowiec.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w § 1 zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Janowcu www.janowiec.pl, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ugjanowiec.bip.lubelskie.pl, na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy w Janowcu z siedzibą przy ul. Radomskiej 2, 24-123 Janowiec oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Lublinie.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Janowiec.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Jan Gędek /-/
Wójt Gminy Janowiec

Załączniki