A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zarządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w województwie lubelskim

ZARZĄDZENIE NR 32 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 16 lutego 2018 r.

w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim

Na podstawie art. 373 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm. 1) ) działając w porozumieniu z Komisarzami Wyborczymi w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu – zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się liczbę radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz odrębnie dla każdej rady do rad powiatów i rad gmin w województwie lubelskim, w wyborach w roku 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie zostanie podane do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia w każdej gminie województwa lubelskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.