A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych „Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego Gminy Janowiec narzędziem jej rozwoju”

Informacja o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych

Informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janowiec z siedzibą w Janowcu przy ul. Radomskiej 2 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  2. inspektorem danych osobowych jest wyznaczona przez Administratora osoba, z którą można kontaktować się pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@janowiec.pl, telefonicznie na numer 81 8815803 lub na adres wskazany w punkcie 1,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu promocji podmiotów gospodarczych i turystycznych z terenu Gminy Janowiec,
  4. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda,
  5. Pani/Pana dane będą udostępniane innym podmiotom na stronie https://www.janowiec.pl w zakresie wskazanym w formularzu zgłoszeniowym,
  6. posiada Pani/Pan prawo do:
   • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
   • przenoszenia danych,
   • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.