A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Drzewa

Wycinka drzew

Zgodnie ustawą o ochronie przyrody osoby fizyczne planujące wycinkę drzew na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mają obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew do Urzędu Gminy.

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają drzewa, których obwody pni na wysokości 5 cm od poziomu terenu przekraczają:

  • 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowych, platanu klonolistnego;
  • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zostaną przeprowadzone oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew. Jeżeli w ciągu 14 dni od oględzin wnioskodawca nie otrzyma sprzeciwu co do planowanej wycinki, to wtedy będzie można przystąpić do wycinki tzw. milcząca zgoda.

Zgłoszenie jest ważne 6 miesięcy od dnia oględzin.

Drzewa usuwane w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego bez względu na obwód pnia nie podlegają zgłoszeniu, ani uzyskaniu zezwolenia.

Nowelizacja ustawy zakłada również, że jeśli przed upływem 5 lat od dnia oględzin, właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę, związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej na części nieruchomości na której rosło drzewo (co do którego dokonano zgłoszenia) właściciel będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę drzew. Jeżeli bowiem drzewa usuwane są na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wymagają uzyskania zezwolenia na starych zasadach i podlegają opłacie.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zmian można uzyskać w Urzędzie Gminy Janowiec ul. Radomska 2, 24-123 Janowiec pokój nr 1, telefonicznie pod nr (81) 8815 813 lub e-mail srodowisko@janowiec.pl

Podstawa prawna

Jeżeli drzewo jest pomnikiem przyrody, nie można go usunąć bez zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości przez podmioty takie jak: parafie, zakłady pracy, placówki publiczne, może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia. Wyjątek stanowią drzewa, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:

  1. 100 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  2. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Wymagane dokumenty:

Konieczny jest wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów. Do wniosku należy dołączyć:

  • tytuł prawny władania nieruchomością,
  • kopię mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczonymi drzewami/krzewami przeznaczonymi do usunięcia lub szkic lokalizacji drzew/krzewów przeznaczonych do wycinki,
  • zgodę ewentualnego współwłaściciela.

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca.

Sprawę załatwia:

Ewelina Ambryszewska – Referat Spraw Komunalnych, pokój nr 1