A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Obowiązki właściciela nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 13 września 1996 roku  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r., poz. 888)  właściciel nieruchomości  zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości stanowiącej jego własność poprzez:

  1. wyposażenie  nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych (pojemnik na odpady) oraz utrzymywanie tych urządzeń
    w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
  2. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych
  3. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych  zgodnie
    z wymaganiami określonymi w uchwale rady gminy oraz pozbywanie się tych odpadów w sposób zgodny z  przepisami ustawy.
  4. uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości.
  5. realizację innych obowiązków określonych w uchwale rady gminy.

Ponadto informuje się, że w świetle obowiązujących przepisów   właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania czystości na terenie swojej nieruchomości.

Właścicielem jest również: współwłaściciel, użytkownik wieczysty i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie albo w użytkowaniu, których powinnością jest oczyszczanie ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń  z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

Nie wykonanie obowiązku utrzymania czystości i porządku  stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny, o czym stanowi art. 10 ust. 2 i 2a cytowanej wyżej  ustawy.