A A
Monitor Polski Dziennik Ustaw Biuletyn Informacji Publicznej ePUAP 2 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni w Gminie Janowiec

Wójt

Informujemy, że  w wyniku wyborów samorządowych w dniu 16 listopada 2014 r. Wójtem Gminy Janowiec został Pan Jan Jacek Gędek.

 
Wójt Gminy Janowiec Jan GedekWójt Gminy jest do Państwa dyspozycji w Urzędzie Gminy w poniedziałki od 8 do 16, a w pozostałe dni robocze od 7 do 15. W związku z wcześniej umówionymi spotkaniami i wyjazdami, prosimy o uzgadnianie dla Państwa wygody, terminów spotkania z sekretariatem (tel. 081 8815800).
Dodatkowo istnieje możliwość kontaktu telefonicznego, pod wyżej wymienionym numerem sekretariatu, oraz poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem wojt@janowiec.pl

Kierownikiem Urzędu jest Wójt; wykonuje on jednocześnie uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów, którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań.
Tel. 512 260 744, e-mail wojt@janowiec.pl

Do zakresu działania i kompetencji Wójta należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem,
 2. reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz,
 3. uczestniczenie w pracach związków międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,
 4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 5. upoważnianie innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 6. podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do podległych pracowników i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 7. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 8. załatwianie wniosków posłów i senatorów, udzielanie odpowiedzi na pytania i interpelacje radnych,
 9. czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,
 10. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkobierców,
 11. podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Wójta przez przepisy prawa oraz Uchwały Rady,
 13. powierzanie prowadzenia w swoim imieniu spraw gminy Zastępcy Wójta oraz Sekretarzowi,
 14. wyznaczanie osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta.

Wójt Gminy Janowiec przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Janowiec ( poniedziałek 8.00-16.00 , wtorek-piątek- 7.00-15.00) I piętro pokój Nr 11.

Zastępca Wójta, Sekretarz i pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy.

Regulacje prawne w zakresie trybu załatwiania skarg i wniosków określa Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. , poz. 267 tj.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. 2002 r. Nr 5 poz. 46).